English
企业级数据文件交换平台(EDP)

      企业级数据文件交换平台(EDP)是面向企业级数据文件集中交换,可对文件拆分拼装、加解密、解压缩、完整性校验,确保端到端的文件传输服务达到企业级要求。

     1.可接受人工触发、定时任务、监控等多种发起任务方式;
     2.支持主流的BASE64、DES、REA加密方式;
     3.支持主流的FLATE、ZIP、GZIP压缩格式;
     4.发送接收服务通过多机制确保消息传输的稳定性和可靠性,实现一对一、一对多、多对多的传输模式;
     5.通过MD5校验确保文件的完整性;